Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer:               Rob Jacques Bueno de Mesquita, gecertificeerde personal trainer h.o.d.n. Total Fit Solution

Opdrachtgever:                de wederparty van de opdrachtnemer
Opdracht:                          de in onderling overleg tussen opdrachtgever en

opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Artikel 2  Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3 Intakeprocedure

Het medisch-en intakeformulier dienen volldig te worden ingevuld en ondergetekend aan de opdrachtnemer te worden afgegeven. Pas na ontvangst van deze formulieren zullen de activiteiten starten.

Artikel 4 Gezondheid

 De opdrachtgever verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de opdrachtnemer  zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen.

Artikel 5 Tijd en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal de opdrachtnemer meedelen waar en wanneer  de opdrachtgever verwacht wordt.

Indien door  omstandigheden aan de kant van de opdrachtgever  de training niet kan doorgaan, zal in onderling overleg een ander tijpstip worden gepland.  Afzegging dient minimaal 24 uur van te voren plaats te vinden, anders worden de kosten van de training in rekening gebracht.

Artikel 6 Tarieven
1. Het tarief van de opdrachtnemer is vastgesteld aan de hand van een uurtarief.

2. Het tarief van opdrachtnemer is exclusief 6% btw. Indien door omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever reistijd/reiskosten ontstaan, worden deze door opdrachtgever vergoed vermeerderd met 50% van het uurtarief.

3. Opdrachtnemer heeft het recht om per 1 januari van ieder kalenderjaar het overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden
1. Bij de bevestiging van de inschrijving zal de opdrachtnemer meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de  opdrachtnemer  gerechtigd de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is.  De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 25,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer.

2. Na het verzuim van betaling is de opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen.  De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever

bedragen elke keer € 25,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer.

3. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding      
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen per direct te ontbinden, indien:

–  Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.

–  Na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

–  Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en juriprudentie wordt begrepen. De opdrachtnemer is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de opdrachtnemer wordt voor de opdrachtgever een alternatief geboden of de overeenkomst verlengd met het aantal weken dat de opdrachtnemer ziek is. Vakanties van de opdrachtnemer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de opdrachtnemer op vakantie is. Op de algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden aan de zijde van de opdrachtgever, behoudens schade voortvloeiend uit aansprakelijkheid op grond van de Nederlandse wet.

Artikel 11 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 12 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13 Geschillen

Met eventuele klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot de opdrachtnemer. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondisssement waar de opdrachtnemer is gevestigd. In alle gevallen is het nederlandse recht van toepassing.